DATA SCIENCE

คลาสเรียนสกิลแห่งศตวรรษที่ 21 แบ่งปันความรู้วิธีการเริ่มต้นเขียนโค้ด ภาษา R, Python, SQL และ Case Study การนำ Data Science มาใช้ในการทำงานจริง